• English
 • Polski

Strefa inwestora

Głównym celem działania COI jest kompleksowa obsługa Inwestorów. W ramach współpracy zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie w realizacji i późniejszym nadzorze nad wyselekcjonowanymi projektami inwestycyjnymi, począwszy od wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, poprzez realizację planów inwestycyjnych, a kończąc na finalizacji inwestycji.
 
W celu optymalizacji pracy i zapewnienia wysokiej jakości opieki swoim Klientom, wydzieliliśmy 6 działów, z których każdy odpowiedzialny jest za kolejny etap procesu inwestycyjnego.

 

 
Dział Zadania

Dział Prawny
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych pod kątem formalno-prawnym względem obowiązującego prawa na danym terytorium
 • opiniowanie i współpraca w tworzeniu projektów dokumentów zawierających stanowisko Centrum Obsługi Inwestycji
 • obsługa prawna projektów inwestycyjnych w ramach programów wsparcia
 • koordynowanie procesu legislacyjnego dotyczącego zawierania umów międzynarodowych
 • prowadzenie postępowań formalnych związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej

Dział Finansowy
 • nadzór nad działalnością spółek celowych oraz Funduszy Inwestycyjnych  Zamkniętych realizujących projekty inwestycyjne
 • opracowanie planów finansowych i projektów ich zmian
 • prowadzenie monitoringu i bieżącej analizy realizacji inwestycji
 • opracowanie informacji finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych z prowadzonych inwestycji

Dział Funduszy Europejskich
 • wyszukiwanie dostępnych form wsparcia
 • dobór odpowiednich programów wsparcia do planowanych projektów inwestycyjnych
 • przygotowanie audytu inwestycji kwalifikujących się do uzyskania wsparcia
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • wsparcie w procesie odwoławczym
 • rozliczenie otrzymanego wsparcia

Dział Marketingu i Komunikacji
 • prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do środków masowego przekazu
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w celu sprawnego informowania opinii publicznej o celach, zadaniach i działaniach COI
 • promowanie dorobku intelektualnego COI i jego Partnerów
 • organizacja przedsięwzięć marketingowych
 • tworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej COI i zarządzanie nim

Dział Innowacyjnych Technologii
 • wyszukiwanie i selekcja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu ich implementacji
 • współpraca z wysoko rozwiniętą strukturą centrów B+R w Polsce oraz  parków technologicznych
 • weryfikacja technologiczna projektów
 • ocena innowacyjności projektu
 • wyznaczanie kierunków ekspansji na rynki międzynarodowe

Dział Bezpieczeństwa Biznesu
 • przegląd i optymalizacja bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego
 • zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie
 • przegląd zagrożeń i wrażliwości na niekorzystne zdarzenia
 • projektowanie i wdrażenie zarządzania tożsamością
 • usługi bezpieczeństwa „w chmurze”